ابزار باغبانی

بیلچه تاشو چندکاره اپکس
اره زنجیری بنزینی اپکس
قیچی شاخه زن تلسکوپی اپکس مدل 1636
قیچی شماد زن اپکس مدل 1623
قیچی شاخه زن اپکس مدل 1624
اره چاقویی اپکس مدل 1615
اره باغبانی تاشو اپکس مدل 1618
اره باغبانی اپکس مدل 1633