آلن بکس ستاره ای درایو 1,2 اینچ 16 پارچه اپکس مدل APX-6016
آلن بکس 40 پارچه اپکسAppex مدل APX-6040
آلن بکسی درایو 1,2 اینچ 6 گوش 8 پارچه اپکس مدل APX-6018
جعبه بکس 20 پارچه اپکس مدل 1520
جعبه بکس 24 پارچه اپکس مدل 1524
جعبه بکس 27 پارچه اپکس مدل 1527
جعبه بکس 34 پارچه اپکس مدل 1534