قیچی

قیچی شاخه زن تلسکوپی اپکس مدل 1636
قیچی شماد زن اپکس مدل 1623
قیچی شاخه زن اپکس مدل 1624