گازوئیل پاش 600 میلی اپکس مدل 40009
پیستوله رنگ پاش اپکس مدل 40827
پیستوله سایه پاش اپکس مدل 40200